Para Syuhada Palestina (Part 1)

Izzuddin Al Qassam Nama lengkapnya adalah Muhammad Izzuddin Abdul Qadir Al-Qassam. Ia lahir pada tahun 1882 M di Jibillah, Suria. Ia pernah belajar di Al-Azhar dari tahun 1906-1986. Di sana dia belajar kepada syaikh Muhammad Abduh. Dia adalah seorang syekh Tarekat Asy-Syadzaliyah di Jilah Al-Adhamiyah sebuah wilayah di Suria bagian Utara. Dia ikut dalam revolusi … Continue reading Para Syuhada Palestina (Part 1)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 5)

Ayyasy bin Abi Rubai’ah Nama lengkapnya Ayyasy bin Abi Rubai’ah bin Mughirah Al-Qurasyi Al-Makhzumi, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia adalah saudara seibu dengan Abu Jahal. Ia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam. Ia dan istrinya ikut hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, ia sepakat akan berangkat bersama … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 5)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 4)

Abu Ayyub Al-Anshari Nama lengkapnya Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah, biasa dipanggil Abu Ayyub. Ia termasuk salah satu diantara 70 orang Anshar yang ikut dalam Bai’at Aqabah II. Tatkala Rasulullah sampai di Madinah, unta milik Abu Ayyub menderum di depan rumahnya. Rumahnya adalah rumah pertama yang disinggahi Nabi setelah hijrah. Rasulullah pertama kali … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 4)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 3)

Abad bin Bisyir Nama lengkapnya Abad bin Bisyr bin Waqsy Al-Asyhali Al-Khazraji, lahir tahun 33 sebelum hijrah. Ia masuk Islam di tangan duta besar Islam, Mush’ab bin Umair, di Madinah. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah dan termasuk salah satu pahlawan besar sahabat Nabi. Dalam perang Dzat Ar-Riqa’, ia bertugas menjaga benteng pertahanan kaum muslimin … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 3)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 2)

Husein bin Ali bin Abi Thalib Nama lengkapnya Husein bin Ali bin Abi Thalib, biasa dipanggil Abu Abdillah. Ia lahir di Madinah tahun 4 H. Nabi menamainya Husein dan ia adalah orang pertama yang dinamai dengan Husein. Ia adalah penghulu pemuda penghuni surga. Husein mirip dengan Nabi dari dada sampai ujung kaki. Ia dididik di … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 2)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 1)

Hamzah bin Abdul Muthalib Nama lengkapnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf Al-Qurasyi, biasa dipanggil Abu Imarah dan digelari Sayyid Asy-Syuhada’ (penghulu para syuhada). Ia juga digelari sebagai Asadullah (singa Allah) dan Asad Ar-Rasul (singa Rasulullah). Ia dilahirkan di Makkah dua tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ia adalah paman Nabi sekaligus saudara Beliau … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 1)

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 3)

Salamah bin Al-Akra’ Nama lengkapnya Salamah bin Amr bin Sinan Al-Akra’. Putranya, Iyas, merangkum semua keutamaan ayahnya, Salamah, dalam satu kalimat ringkas,” Ayahku tidak pernah berbohong.” Ia termasuk salah satu di antara sahabat yang ikut dalam Bai’ah Ar-Ridhwan. Salamah adalah orang terhebat di antara pasukan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki biasanya menyerang pasukan musuh dengan … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 3)

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 2)

Qa’qa’ Ibnu Amr Nama lengkapnya Qa’qa’ bin Amr At-Taimi, seorang penyair Arab terkemuka. Ia termasuk pemimpin pasukan berkuda dan pahlawan Arab di masa jahiliyah dan masa Islam. Ia adalah saudara Ashim bin Amr At-Taimi, seorang penyair dan penunggang kuda yang handal. Ia pernah mengatakan, “Rasulullah pernah bertanya kepada saya, “Apa yang telah kamu siapkan untuk … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 2)

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 1)

Khalid bin Walid Nama lengkapnya Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Qurasyi, biasa dipanggil Abu Sulaiman, dan digelari Saifullah Al-Maslul (pedang Allah yang terhunus). Ia lebih muda 13 tahun dari Nabi. Ibunya Asma, adalah saudara perempuan Ummu Fadhl, istri Abbas, paman Nabi. Ia menikmati kekayaan ayahnya yang sangat berlimpah. Ia … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 1)

Sa’id bin Amir “Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan”

Adakah yang mengenal namanya? Siapakah di antara kita yang pernah mendengarnya sebelum ini? Bisa jadi, kebanyakan dari kita, atau bahkan kita semua, belum pernah mendengarnya sama sekali. Dan saya yakin, kalian sekarang bertanya-tanya, siapakah kiranya Sa’id bin Amir ini? Sa’id adalah satu dari deretan sahabat Rasulullah yang ditokohkan, meskipun namanya tidak seterkenal nama-nama lain. ia … Continue reading Sa’id bin Amir “Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan”