Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 5)

Ayyasy bin Abi Rubai’ah Nama lengkapnya Ayyasy bin Abi Rubai’ah bin Mughirah Al-Qurasyi Al-Makhzumi, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia adalah saudara seibu dengan Abu Jahal. Ia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam. Ia dan istrinya ikut hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, ia sepakat akan berangkat bersama … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 5)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 4)

Abu Ayyub Al-Anshari Nama lengkapnya Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah, biasa dipanggil Abu Ayyub. Ia termasuk salah satu diantara 70 orang Anshar yang ikut dalam Bai’at Aqabah II. Tatkala Rasulullah sampai di Madinah, unta milik Abu Ayyub menderum di depan rumahnya. Rumahnya adalah rumah pertama yang disinggahi Nabi setelah hijrah. Rasulullah pertama kali … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 4)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 3)

Abad bin Bisyir Nama lengkapnya Abad bin Bisyr bin Waqsy Al-Asyhali Al-Khazraji, lahir tahun 33 sebelum hijrah. Ia masuk Islam di tangan duta besar Islam, Mush’ab bin Umair, di Madinah. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah dan termasuk salah satu pahlawan besar sahabat Nabi. Dalam perang Dzat Ar-Riqa’, ia bertugas menjaga benteng pertahanan kaum muslimin … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 3)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 2)

Husein bin Ali bin Abi Thalib Nama lengkapnya Husein bin Ali bin Abi Thalib, biasa dipanggil Abu Abdillah. Ia lahir di Madinah tahun 4 H. Nabi menamainya Husein dan ia adalah orang pertama yang dinamai dengan Husein. Ia adalah penghulu pemuda penghuni surga. Husein mirip dengan Nabi dari dada sampai ujung kaki. Ia dididik di … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 2)